Регистрация

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Общи условия за използване на услугите предоставени от mstpos.com

Моля, прочетете изброените по-долу условия за използване услугите mstpos.com. Регистрацията в mstpos.com означава, че Вие сте приели всички описани по-долу условия.

 

1. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Собственик на съдържанието на сайта mstpos.com e „Микроинвест“ ООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с EИK 831826092, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ЦАР БОРИС III, № 215.

Настоящите Общи условия за ползване уреждат взаимоотношенията между „Микроинвест“ ООД (наричано по-долу за краткост „Микроинвест“ ) от една страна и всяко физическо, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество или друг субект от друга страна, който е заредил домейна mstpos.com в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта mstpos.com, (наричано по-долу за краткост „Потребител“).

Микроинвест предоставя чрез сайта mstpos.com следните свои услуги на Потребителите: достъп до информация и бази данни през интернет, създаване, съхраняване и обработка на електронни документи, наричани по-долу за краткост „Услугите“. Посредством web базираната платформа mstpos.com Потребителите получават възможност да получат съдържащата се на сайта информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите Общи условия и след изричното им приемане от страна на Потребителите. Тези Условия за ползване регламентират също и взаимоотношенията между Микроинвест/mstpos.com от една страна, и Потребителите ползващи услугите, от друга страна. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на web базираната платформа mstpos.com той има право да се въздържа от използването ѝ, а в противен случай – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

При използване услугите, предоставяни чрез сайта mstpos.com Потребителят се задължава да спазва настоящите Условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия.

 

2. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

Потребителят задава и получава желаните от него потребителско име (ID) и парола , заедно с достъп до всички услуги на mstpos.com, след като извърши процеса на регистрация и срещу заплащане на абонаментна такса. В някои други случаи на необходимост от най-високо равнище на сигурност, Потребителят използва ПИН код за допълнителна верификация. Потребителят е отговорен за неразкриването на получените потребителско име , парола и ПИН на трети лица и е изцяло отговорен за всички дейности, извършени чрез неговите: потребителско име , парола и ПИН.

Потребителят се съгласява:

В случай на загубване (забравяне) на паролата, mstpos.com ще възстановява същите и ще ги изпраща на регистрираната от Потребителя електронна поща през системата за регистрация. mstpos.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

mstpos.com си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

mstpos.com си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Микроинвест. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

mstpos.com си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. mstpos.com няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА mstpos.com

mstpos.com, запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, в случай че установи нарушения в изпълнението на Условия за ползване, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.

mstpos.com не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения. mstpos.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Потребителя информация.

mstpos.com запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми Потребителите си. В даден срок, ако Потребителите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.

mstpos.com не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.

mstpos.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез mstpos.com.

mstpos.com предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

mstpos.com запазва правото си да изтрива автоматично профили, фирми и потребители от системата, след неизползване или неподновяване на абонамента на профила повече от 6 месеца. Клиентите ще бъдат информирани по електронен път 10 дни преди изтриването на информацията.

mstpos.com запазва правото си да не съхранява информация за изтритете профили и фирми.

mstpos.com не гарантира постоянното функциониране на сайта.

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребител е всяко лице, което е заредило домейна mstpos.com в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта mstpos.com.

За да използва Услугите, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. mstpos.com само предоставя Услугите и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че Услугите се предоставят "във вида, в който са" и това, че mstpos.com не поема никаква отговорност за актуалността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на, или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Услугите.

Потребителят няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове. Потребителят носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана на сайта като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове.

В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към Потребителите от страна на mstpos.com, Потребителят може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си със сайта, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.

Всички услуги, предлагани от mstpos.com, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на mstpos.com.

Като нежелана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани чрез услугата "ключови думи" до множество клиенти на каталога, които не са заявили желание да получават такъв род информация.

При нарушаване на тези Общи условия Потребителят дължи обезщетение на „Микроинвест“ ООД за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези Общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

 

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При заявление за абонамент или поръчване и/или използване на информация от сайта, mstpos.com има право да изиска от Потребителя попълването на лични данни, засягащи Потребителя или лицето, натоварено да направи поръчката от името на Потребителя, в това число, но не само: име, адрес, телефонен номер и/или e-mail адрес, ЕИК, представител и др.

Всички посочени лични данни, въведени на уебсайта или изпратени чрез електронна или обикновена поща, са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да се отговори и удовлетвори молбата на Потребителя.

Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на mstpos.com при ползване от него на Услугите, както и на поправка на тези данни, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Потребителят има право по всяко време до поиска прекратяване и заличаване на регистрацията, чрез молба до Микроинвест, включително и по електронен път. Преждевременно прекратяване на регистрацията на потребител с платен достъп по желание на Потребителя не е основание за възстановяване на заплащането (или част от него), извършено от Потребителя към Микроинвест с цел предоставяне на платен достъп.

Приемайки настоящите Условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от mstpos.com по електронен път. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Услугите се съхраняват, обработват и използват от mstpos.com за целите на поддръжка на определени функционалности на услугите. mstpos.com изрично уведомява Потребителя, че няма да предоставя на трети лица лични данни на Потребителя с рекламни цели, без съгласие на Потребителя.

mstpos.com си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Условия. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на Потребителя.

mstpos.com събира, чрез изпращането на „Бисквитки“, статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

 

6. АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието на този сайт, базата данни, използваният софтуер, както и дизайнът на интернет страницата на сайта, са предмет на авторско право с всички запазени права, освен когато изрично е посочено друго по отношение но отделна база данни или др. Никаква част от съдържанието на сайта mstpos.com не може да бъде възпроизвеждана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Микроинвест.

Потребителят няма право, без изричното писмено съгласие на Микроинвест, ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта mstpos.com, вкл. данните предоставени от потребителите, които по своята формулировка, подредба и структура са обект на предоставени от Потребителите на Микроинвест авторски права, както и да копира находящите се на сайта снимки, графики, лога и др. материали.

Потребителите могат да използват информацията от mstpos.com за лични цели, като нямат право да я продават, препродават или предоставят на трети лица.

Съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на mstpos.com, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

 

7. ДРУГИ

Всички спорове, възникнали от настоящите Общи условия се решават доброволно на базата на взаимни отстъпки. При непостигането на споразумение, споровете се отнасят пред компетентния български съд, който ще има изключителна компететност за решаване на всеки възникнал спор. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

mstpos.com си запазва правото да изпраща на своите Потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в Условията и начините за използване на сегашните услуги.

mstpos.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване на Потребителите.

Настоящите Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.

Микроинвест не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Условия. За актуални се приемат Условията, публикувани на следния адрес: http://mstpos.com/content/BG/id-162/ОБЩИ-УСЛОВИЯ-ЗА-ПОЛЗВАНЕ.htm

 

 

 

Micro.bg използва "бисквитки", за да подобри функционалности, да анализира трафика към сайта и да персонализира онлайн преживяването на всички потребители. Ако продължите без да променята настройките, ние ще приемем, че се съгласявате с нашите „бисквитки“ Научете повече.

Разбирам